[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
AL AZIF
!!!Svedectvo šialeného Araba 2!!!
   UR! NIPPUR!
   ERIDU! KULLAH!
   KESH! LAGASH!
   SHURUPPAK SELAH!

   Dne života, vycházející Slunce
   Dne hojnosti, dobrotivé Slunce
   Dne dokonalosti, nejvyšší pot
ěšení
   Dne št
ěstěny, nádherná noci
   Ó zářný dne!
   Ó veselý dne!
   Ó dne života, lásky a št
ěstí!
   Sedmero nejstarších, sedmero nejmoudřejších
   Sedmero posvátných učených!
   Buďte mými strážci, jakožto nalešt
ěné meče
   Buďte mými ostražitými hlídači, jakožto trp
ěliví Páni
   Ochra
ňujte mne před Rabishu
   Ó zářící, nádherní APHKALLHU!

   Kterého boha jsem urazil? Kterou bohyni? Při jaké ob
ěti jsem udělal chybu? Jakého neznámého zla jsem se dopustil, že můj odchod musí být doprovázen strašlivým kvílením stovky vlků?
   Kéž se srdce mého boha vrátí do svého sídla!
   Kéž se srdce mé bohyn
ě vrátí do svého sídla!
   Kéž bude bůh, jehož neznám, vůči mn
ě zdrženlivý!
   Kéž bude bohyn
ě, jíž neznám, vůči mně zdrženlivá!
   Kéž se srdce neznámého boha vrátí pro mne do svého sídla!
   Kéž se srdce neznámé bohyn
ě vrátí pro mne do svého sídla!

   Cestoval jsem sférami a sféry mne nechrání. Sestoupil jsem do pekelné propasti a pekelná propast mne nechrání. Kráčel jsem po vrcholcích hor a hory mne nechrání. Putoval jsem moři a moře mne nechrání.
   Pánové v
ětru se kolem mne prohánějí a jsou rozzuřeni! Pánové země se plazí kolem mých nohou a jsou rozzuřeni! Duchové na mne zapomněli.
   Můj čas se krátí a musím dokončit co nejvíce budu moci, před tím, než budu odveden pryč hlasem, který stále volá. M
ěsíční i sluneční dny jsou na zemi odpočítávány a já nevím, co znamenají tato osudová znamení, ale takovými jsou. Věštby jsou zapomenuty a hvězdy rotují na svých místech. Nebesa se zdají být neovladatelnými, v nepořádku a sféry jsou zdeformovány a pokrouceny.
   Znamení Zdaq se vznáší nad mým popsaným stolem, ale nemohu déle číst runy, protože mi slábne zrak. D
ěje se to vždy tímto způsobem? Znamení Xastur vystupuje za mnou, vím co to znamená, ale nemohu to popsat, protože jsem obdržel poselství odněkud jinud.
   Mohu st
ěží mluvit tak, abych rozpoznal svůj vlastní hlas. Přede mnou se doširoka šklebí pekelná propast! Brána byla rozbita!

   V
ěz, že do Sedmi sfér musí být vstupováno v jejich určitých časech a určitých obdobích jednou po druhé a nikdy ne naopak. Věz, že Čtyři vesmírné bestie požadují krev zasvěcení, každá ve svém vlastním čase a roční době. Věz, že se TIAMAT vždy snaží povstat ke hvězdám a když bude Vršek spojen se Spodkem, tak přijde na Zemi nový věk a had bude vytvořen celý, vody budou Jedno a nebesa nebudou mít jméno.
   Nezapome
ň ochránit vesnický dobytek a svou rodinu. Znamením Starších a znamením naší rasy a budou-li pomalí také znamením strážce. V této době by neměly být konány žádné jiné oběti, protože krev by nebyla prolita proto, aby přišli a tudíž by je nepřivolávala.
   Nezapome
ň střežit nížiny a ne výšiny, protože Ti Starobylí se snadno vyhoupnou na vrcholy chrámů a hor, díky čemuž mohou zpozorovat to, na co předtím zapomněli. A oběti vyrobené na vrcholcích těchto chrámů jsou pak ztraceny.
   Nezapome
ň, že tvůj život je utíkající a neklidná voda, protože později je plemenným místem LILITY a její stvůry jsou potomky Těch Starobylých a uctívají je ve svatyních, místech pro tebe neznámých. Ale, kde spatříš stojící kamen, tam budou, protože tak vypadá jejich oltář.
   Nezapome
ň vyrýt znamení přesně tak, jak jsem ti sdělil, neměň je ani v nejmenším, aby se amulet neprojevil kletbou proti tobě, až jej budeš nosit. Věz, že sůl pohlcuje zlé emanace larev a je užitečná k očištění pracovních pomůcek. Nemluv první na démona, ale ať promluví k tobě nejprve on. A jestliže mluví, přikaž mu, aby požíval čistý, mírný a příjemný hlas ve tvém jazyce, protože jinak tě určitě poplete a ohluší tě svým řevem. Také mu přikaž, aby zadržoval svůj puch, jinak bys mohl omdlít.
   Nezapome
ň provádět oběti ani příliš velké, ani příliš malé, neboť jestliže je příliš malá, démon nepřijde nebo, jestliže přijde, bude na tebe rozzlobený, takže nebude mluvit, dokonce i když mu to bude přikázáno, protože tak je to ve smlouvě. A jestliže bude příliš velká, démon by narostl příliš rychle a mohutně a stal by se velmi obtížně ovladatelným. Jednoho takového démona vyvolal onen jeruzalémský kněz ABDUL BEN-MARTU, démon byl nakrmen značnými stády palestinských ovcí, načež narostl do děsivých proporcí a nakonec pohltil i kněze. Bylo to ovšem šílenství, protože Ben-Martu uctíval Ty Staré, což je nezákonné, jak je psáno.
   Nezapome
ň, že podstaty Těch Starobylých jsou ve všech věcech a také, že podstaty Starších bohů jsou ve všech věcech, které jsou živé a to pro tebe bude mít až přijde čas význam.
   Nezapome
ň na ARRU, zvláště když obcuješ s Těmi ohnivými, protože před ničím jiným nemají respekt.
   Nezapome
ň udržovat Měsíc čistý.
   Varuj se před kulty smrti, t
ěmi jsou kult psa, kult draka a kult kozla, protože jejich členové jsou uctívači Těch Starobylých a stále se Je snaží sem vpustit neboť mají formuli o které není dovoleno mluvit. Tyto kulty nejsou silné, kromě svého určitého období, kdy nebesa otevřou cestu jim i jejich rase. A tehdy bude vždy válka mezi námi a rasou Draconis, protože rasa Draconis byla velice mocná v pradávných časech, když první chrámy byly stavěny v MAGANU. Dokázali získat mohutnou moc z hvězd, ale nyní jsou jako tuláci v pustinách a přebývají v jeskyních, pouštích a na všech liduprázdných místech, kde mají postaveny své kameny. Viděl jsem je při svých cestách skrze oblasti, kde kdysi tyto starobylé kulty vzkvétaly a kde je nyní pouze smutno, pusto a prázdno.

   Vid
ěl jsem je při jejich ritech, kdy vyvolávali z krajin mimo čas příšerné věci. Viděl jsem znamení vytesaná do kamenů, jejich oltářů. Viděl jsem znamení PAZUZA, ZALEDA, oněch XASTUR a AZAG-THOTA, stejně tak oněch ISHNIGARRAB a hrůzu nahánějícího potomstva kozla i příšernou hudbu jejich rasy.
   Vid
ěl jsem krev rozlitou po kameni. Viděl jsem jak se kámen udeřený mečem nadzdvihl a zpod něj ven se vyplazil had. Tato moc je jistě prokleta; ale kde mešká MARDUK? A co SHAMMASH? Spící bohové skutečně spí.
   A já, jaký zločin jsem spáchal? Proti jakému neznámému bohu jsem zhřešil? Jakou zakázanou v
ěc jsem snědl? Jakou zakázanou věc jsem vypil? Mé utrpení! Je to Sedmero! Je to Sedmero krát Sedmero! Ó bohové! Neničte svého služebníka!
   Nezapome
ň na člověka-skorpiona, který přebývá v horách. Byl stvořením TIAMAT k boji se Staršími bohy a poté mu jimi bylo dovoleno, aby se zdržoval pod horami. Ale již nás jednou podvedl a může to udělat znova. Jestliže bude něco, týkající se Vnějšku, co bys chtěl vědět a já jsem ti o tom neřekl, můžeš ho přivolat. Jeho znamení je jednoduché:   Toliko, obličej otoč k n
ěmu, on přijde a promluví, ale nedělej to za úsvitu, protože pak vyjde slunce a skorpion nemá žádnou moc, od úsvitu do soumraku je nucen být pod zemí, protože písmem smlouvy, týkající se ho, je psáno: On nepovznese svou hlavu ke slunci.
   A op
ět: On je temnota.
   A op
ět: On ví o bráně, ale nezná bránu.

   Muž-skorpion má také ženu své rasy, která tam s ním přebývá, ale není dovoleno o ní mluvit a aby se ti zjevila musí být plašena exorcismy, protože její dotek je smrtící.

   Co více ti ješt
ě mohu říci o kultu draka? Konají pobožnost, když ona hvězda je nejvýše na obloze a je sférou IGIGI, podobně jako jsou hvězdy pes a kozel. Jejich uctívači byli vždy mezi námi, ačkoli nejsou naší stejné rasy, ale rasy jejich hvězd, Těch Starobylých. Nedodržují naše zákony a vraždí rychle a bezmyšlenkovitě. Jejich krev je obestírá.
   Přivolávají duchy války a moru otevřen
ě proti naší rase a způsobují, že umírá velký počet našich lidí a našich zvířat nanejvýš zvráceným způsobem. Jsou necitelní k bolesti a nemají strach ani z meče ani z plamene, protože jsou samými strůjci vší bolesti! Jsou skutečnými stvůrami temnot a utrpení a nejenom utrpení! Nezapomeň na svůj čich! Mohou být poznáni díky svému puchu. Jejich mnohé zvrácené vědy a umění, kterými vyvolávají zázračné věci, ty jsou pro náš lid nezákonné.
   A kdo je jejich vládce? O tom nic nevím, ale slyšel jsem je volat ENKIHO, což bylo jist
ě rouháním, protože ENKI je vládce naší rasy, jak je psáno v MAGAN textu. Avšak, možná, že volají Jiného, jehož jméno já neznám. Určitě to však nebude ENKI.
   Slyšel jsem je volat všechna jména T
ěch Starobylých, honosně, v jejich ritech. Viděl jsem krev rozlitou po zemi, šílené tance a příšerné výkřiky jak ječeli na své bohy, aby se zjevili a pomohli jim při jejich mystériích.
   Vid
ěl jsem je měnit samotné měsíční paprsky v tekutinu a pak tím polévali své kameny za účelem, který jsem neuhodl.
   Vid
ěl jsem je měnit se v mnoho neznámých druhů bestií, jak se shromažďují na svých stanovených místech, chrámech odpadků, načež rohy narostly na hlavách, které předtím neměly rohy a zuby z tlam, které neměly takové zuby a z rukou se jim udělaly orlí pařáty nebo spáry psů, kteří se potulují v pouštních oblastech, šílení a vyjící málem jako ti, kteří dokonce i nyní volají mé jméno kolem tohoto místa!
   Pláči a hořekuji, ale nikdo mne neslyší! Jsem ohromen d
ěsem! Nevidím! Bohové, neničte svého služebníka!
   Nezapome
ň na meč Strážce. Nedotýkej se ho, dokud nechceš, aby se vzdálil, protože po dotyku on odejde a opustí tě nechráněného po zbytek ritu a ačkoli je kruh hranicí, kterou nic nemůže překročit, budeš se nacházet nepřipraven k setkání s neuvěřitelnou podívanou, která tě přivítá vně.
   Nezapome
ň také na oběti pro Strážce. Musí být správné, protože Strážce je odlišné rasy a nezajímá se o tvůj život, kromě toho, že poslechne tvé příkazy, jestliže má vyhovující oběti.


   Zapomenutí znamení Starších by ti jist
ě způsobilo mnoho zármutků.
   Vid
ěl jsem lidské plemeno, které uctívalo obří krávu. Přišli odněkud z východu za horami. Jsou jistě uctívači jednoho ze Starobylých, ale jeho jméno jsem nezjistil a nezapsal, protože je pro tebe stejně jakkoliv nepoužitelné. Při svých rituálech se stávali krávami a je to nechutné na pohled. Avšak, jsou zlem a tak tě varuji.
   Vid
ěl jsem rituály, které mohou zabít člověka na velkou vzdálenost. Také rity, které mohou způsobit u člověka choroby všude, kde žije, použitím jednoduchého zaříkadla, které musí být pronášeno v tomto jazyce a v žádném jiném neboť tak je říkáno. A toto zaříkadlo je následující:

   AZAG galra sagbi mu unna te
   NAMTAR galra zibi mu unna te
   UTUK XUL gubi mu unna te
   ALA XUL gabi mu unna te
   GIDIM XUL ibbi mu unna te
   GALLA XUL kadbi mu unna te
   DINGIR XUL girbi mu unna te
   I minabi-ene tashbi aba-andibbi-esh!

   Toto monotónn
ě prozpěvují nad loutkou z vosku spalovanou v jejich bezbožných kotlích. Z těchto věcí získávají veliké potěšení a dosud tak konají nacházejí-li se ve svých svatyních ohavnosti.
   Vid
ěl jsem rolnické krajiny zpustošené jejich zlými kouzly, sežehnuté dočerna plameny a hořícím žhavým popelem sestupujícím z nebes. Pustá, černá a zuhelnatělá půda je znamením toho, že tu byli.
   Když ohe
ň přijde z nebes, nepochybně to vyvolá paniku mezi lidmi, kněz je musí uklidnit a tak vezme tuto knihu, kterou musí mít svou vlastní rukou opsanou a čte z ní exorcizmy, aby jeho lidé nemohli být poškozeni. Neboť v těch časech se na obloze objeví meč jakožto signál pro Ty Starobylé, že Jeden z Nich unikl a vstoupil do tohoto světa. A to bude osudové znamení pro tebe, že takový duch je venku v krajině a musí být nalezen. Můžeš poslat svého Strážce pátrat a on ti určitě poví o jeho působišti. Jestliže nebude zastaven magickou mocí kněze, nastane velké zničení lidských sídlišť a oheň bude pršet ze sfér, dokud Starší bohové nespatří tvou zlou situaci a nezkrotí povstávající Ty Starobylé mocnými kouzly. Ale mnohé bude v takovém čase ztraceno do Nenávratna.
   Sleduj dobře hv
ězdy. Protože, když se objeví komety v sousedství KOZOROHA, jeho kulty budou slavit a kouzel z jejich strany bude přibývat. A když se objeví komety v souhvězdí DRAKA, je to velmi nebezpečné, protože kulty draka v tento čas povstanou a provádějí mnoho obětí a ne pouze zvířecí, ale i lidské.
   A když se objeví komety v sousedství hv
ězdy SIRIUS, pak nastanou velké těžkosti v domech králů, bratr povstane proti bratru, bude válka a hladomor. Tyto věci budou oslavovat uctívači psa, budou sklízet kořisti z těchto konfliktů a narůstat.
   Jestliže náhodou narazíš na takový kult uprostřed jeho rituálů, dobře se skryj, tak, aby t
ě nemohli spatřit, jinak by tě určitě zavraždili a použili jako oběť pro své bohy, tvůj duch bude ve vážném nebezpečí a kvílení vlků by způsobilo, že by z tebe unikl. Měl bys štěstí, kdybys zemřel rychle, protože tyto kulty se vyžívají v pomalém prolévání krve, pomocí čehož čerpají velkou moc a sílu při svých ceremoniích.
   Nicmén
ě, sleduj dobře, vše, co dělají i vše, co říkají a zapisuj si to do knihy, jakou mám já a kterou nikdo nesmí spatřit, neboť ti bude dobře sloužit v budoucnosti, až budeš zkoumat je, jejich slova nebo činy. Můžeš si proti nim opatřit amulety, pomocí nichž se stanou jejich kouzla bezúčelnými a bezvýznamnými, spálením jmen jejich bohů na pergamenu nebo hedvábí v kotli tvé vlastní výroby. Tvůj Strážce donese spálené kouzlo k jejich oltáři a umístí ho tam, velice je to vyleká a ustanou chvíli ve svých pracích, jejich kameny se zbortí a jejich bohové budou svými služebníky velice rozhněváni.
   Piš knihu tebou střeženou správn
ě, zřetelně a až nastane čas tvého odchodu, jako je nyní můj čas, dostane se do rukou těm, kdož z toho mohou mít nejlepší užitek a kdož jsou věrnými služebníky Starších bohů a budou přísahat věčnou válku proti vzpurným démonům, kteří by zničili lidskou civilizaci.

   A jestliže znáš jména t
ěch, kteří by ti chtěli ublížit, vepiš je do voskových figurek, vyrobených v jejich podobách na které uvrhneš prokletí a roztavíš je v kotli umístěném uvnitř ochranné MANDALY. Strážce zanese kletbu těm, jimž byla určena a oni zemřou.
   Jestliže neznáš ani osoby ani jejich jména a víš, že se ti snaží uškodit, ud
ělej figurínu z vosku v podobě člověka se všemi údy, ale bez obličeje. Na tvář panenky napiš slovo KASHSHAPTI. Drž figurku nad planoucím kotlem, zatímco neúprosně pronášíš:

ATTI MANNU KASHSHAPTU SHA TUYUB TA ENNI!

   a pak upusť panenku do plamenů. Z dýmu, který z toho vzejde, uvidíš uvnitř napsáno jméno zlého kouzelníka nebo čarod
ějnice. Potom budeš moci odeslat Strážce s kletbou a osoba zemře.
   Nebo můžeš vyzvat ISHTAR, aby t
ě chránila před čarodějnickými kouzly. V tomto případě musí být MANDALA připravena jako obvykle, s podobou ISHTAR umístěnou na oltáři a inkantací zhotovenou k přivolání Její podpory, jako následující inkantace, která je starobylá a pochází od knězů z UR:

      KDO JSI, Ó ČARODĚJNICE, KTERÁ MNE HLEDÁŠ?
      Nastoupila jsi cestu
      Přišla jsi za mnou
      Neustále jsi se snažila a snažíš o mé zničení
      Neustále jsi proti mn
ě osnovala a osnuješ zlé úklady
      Obkličuješ mne
      Vyhledáváš mne
      Jdeš dále a sleduješ mé kroky

      Ale Já, pod velením královny ISHTAR
      Mám pro strach ud
ěláno
      Jsem vyzbrojen zuřivostí
      Jsem přiod
ěn mocí a mečem
      Způsobím, že se začneš třást strachy
      Způsobím, že v obavách uprchneš
      Vyženu t
ě ven
      Vyslídím t
ě
      Zařídím, aby tvé jméno bylo známé mezi lidmi
      Zařídím, aby tvůj dům byl vid
ěn lidmi
      Zařídím, aby se o tvých kouzlech lidé dozv
ěděli
      Zařídím, aby tvé zlé pachy byly lidmi ucít
ěny
      Odhalím tvou špatnost a zlo
      A přivedu tvá čarod
ějnictví k nicotě!

      Nejsem to Já, ale NANAKANISURRA
      Vládkyn
ě čarodějnic
      A královna nebes ISHTAR
      Kdo ti poroučí!

   A co jestliže tito vyznavači a čarod
ějové přesto přijdou k tobě, je to možné, protože jejich moc pochází z hvězd a kdo zná cesty hvězd? Ty musíš vyzvat královnu mystérií NINDINUGGU, která tě jistě ochrání. Musíš provádět inkantace s jejím titulem, kterým je NINDINUGGA NIMSHIMSHARGAL ENLILLARA. Stačí pouze dostatečně silně sedmkráte toto jméno zakřičet a ona ti přijde pomoci.
   Nezapome
ň, že musíš čistit svůj chrám borovými nebo cypřišovými větvemi a žádný zlý duch, který často obtěžuje v obydlí se zde nebude moci usídlit. Také se tu nemohou zrodit žádné larvy tak, jak se to děje na mnohých nečistých místech. Larvy jsou ohavné, dvakrát tak veliké jako člověk, ale živí se a rodí z lidských výměšků a dokonce se říká, že i z lidského dechu. Rostou do ohromné výšky a neopustí člověka dokud ho kněz nebo nějaký mág neodřízne měděnou dýkou, říkaje při tom nahlas sedmkráte sedm jméno ISHTAR rázným hlasem.
   Nocí nyní přerostlo ticho. Vytí vlků ztichlo, jak je možno vzácn
ě slyšet. Možná to byl někdo jiný, koho hledali? Mohu však přece říci, že tomu podle mne tak není? Neboť znamení XASTUR neopustilo své stanoviště za mnou, zvětšilo se a vrhá stín na stránky přitom jak píši. Povolal jsem svého Strážce, ale je sužován nějakou věcí a neodpověděl mi správně jakoby byl postižen nějakou chorobou a omámen.
   Mé knihy ztratily sv
ětlo a leží na svých policích jako zvířata upadlá do spánku nebo smrti. Jsem přesycen tolika hlasy, jež nyní slyším, jakoby hlasy mé rodiny, nalevo za mnou po tolika letech, je nemožno si představit, že jsou všichni okolo. Neporozuměl jsem jejich předčasné, nepřirozené smrti? Mohou démoni, kteří číhají Vně, vzít na sebe tak zlomyslně lidské hlasy mých rodičů? Mého bratra? Mé sestry?
      UBEZPEČUJI TĚ!
   Že tato kniha byla amuletem, pečetí ochrany! Že můj inkoust byl inkoustem bohů a ne lidským! Ale musím psát chvatn
ě a i když nemůžeš přečíst nebo nerozumíš tomuto psaní, možná to pro tebe bude dostatečným signálem síly a moci démonů, kteří byli v těchto časech na těchto místech. Jistě tě to bude varovat a upozorní tě to, abys neinvokoval unáhleně, ale byl opatrný při otvírání brány Vnějšku, protože nikdy nemůžeš znát časové období Těch Starobylých, třebaže můžeš určit jejich období na Zemi podle pravidel pro jejich vypočítání, jak jsem tě již dříve instruoval; protože jejich časy a období Vně utíkají nestejnoměrně a nesrozumitelně pro naše mysli, nejsou snad oni Komputory všeho času? Neumístili snad čas na jeho místo? Nebylo to přiměřené a Starší bohové (mějte slitování se svým služebníkem!) ustálili poutníky k určení jejich dob, protože doby které existovaly, byly prací Těch Starobylých. Slunce by nesvítilo, SHAMMASH by se nikdy nezrodil, roky by neubíhaly, tak rychle?
   Snaž se vždy udržovat bránu Vn
ějšku zavřenou a zapečetěnou pomocí instrukcí, jež jsem ti dal, tam uvedenými pečetěmi a jmény.
   Vždy se snaž držet zpátky mocnosti kultů starobylých vyznavačů, aby nemohlo narůst na síle jejich prolévání krve a jejich ob
ěti. Měl bys je poznat podle jejich zranění a pachu, protože oni se nenarodili jako lidé, ale nějakým jiným způsobem, zkažením semene nebo ducha, což jim dá jiné vlastnosti než těm s nimiž jsme spřízněni. Nejvíce mají rádi temná místa, protože jejich bůh je červ.

   IA! SHADDUYA IA! BARRA! BARRA! IA KANPA! IA KANPA!
   ISHNIGARRAB! IA! NNGI IA! IA!

   Hv
ězdy se staly mdlými ve svých sídlech a Luna bledne přede mnou jakoby závoj odvál její záři. Démoni s psími tvářemi se blíží k obvodu mé svatyně. Neznámé čáry se objevují vyřezané do mých dveří a zdí, světlo od okna se stává narůstajícím šerem.

   Zdvihl se vítr.
   Temné vody se hnuly.
   Toto je Kniha služebníka bohů…