„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde
 
 
 
 
 
Augustn Rybr je lovek ktor vydal knine americkho autora H.P.Lovecrafta u ns na Slovensku. Konkrtne sa jednalo o diela "Prpad Charlesa Dextera Warda" a "Nadprirodzen hrza v literatre". alm dielom v porad mal by paperback "Prichdza z temnt", ale tla bola pozastaven... Zaujmali ma vetky fakty o tomto loveku a preto som ho poiadal o rozhovor.Mete prezradi naim itateom ako ste sa dostal k vydavateskej innosti? Bol najskr zaloen FORMT ako firma pre reklamu a obchod, alebo vm bolo od zaiatku jasn, e sa chcete venova vydavateskej innosti?

By vydavateom bol jeden z mojich neuskutonitench snov niekedy od roku 1978. Vtedy som "vydal" (prepsal na stroji, nakreslil oblku a zviazal) v nklade jeden kus "Tao te ing". Vo Formte sa ten sen iba zaal napa. A kee bolo od zaiatku dos zjavn, e vydvanm knh poda svojho vkusu sa neuivm, pridala sa tam aj reklama a obchod.

Spomnate rok 1978, ak tematiku knh ste chceli vydvat v tomto obdob? Bolo ak v tom ase vydva knihy poda vho gusta? Museli ste sa dra uritch lni? Robil vm vtedaj reim problmy?
Chcel som vydva vetko o mi chbalo, taoistick a jogick spisy, mgiu, alchmiu, sci-fi ale i sasnch americkch a franczskych autorov (od Sartra po Bergiera). Takto knihy sa vak vtedy vydva nedali, iba ak v samizdate a to ma vemi nelkalo. Nechcel som strca sily a as na vsluchoch tajnej polcie, ani vo vzen. Z toho vyplva, e mi reim problmy nerobil (ak nemte na mysli ten najv problm, samotn existenciu reimu), lebo som mu k tomu nedval dvod. Sedel som doma, tal, cviil jogu, meditoval, prechdzal sa polnonmi cintornmi a tak. To bola moja vtedajia lnia.

Ako sa volala vbec prv vytlaen kniha a ktor bola vydan ako prv profesionlne a oficilne? Ak reakcie tieto vydania vyvolali u itateov? Nepokali ste sa niekedy o vlastn autorstvo?
Prvou bola prednka Henri Bergsona Dua a telo, ale bral som to iba ako prieskum fungovania trhu a pokus o prieskum vlastnch schopnost vydva, i ke sa tej knihy samozrejme nezriekam. Potom prilo zopr knh, ktorch dleitou zlokou bol zrobok a knh vydanch priateom. Prvou, takpovediac "istou" knihou vydanou iba "pre rados" bol alchymick traktt Aurora Consurgens. Ohlas u itateov bol vemi skromn. Touto a ete pr almi knihami (Dr. Eli - Magie a dmonologie ve star Babylonii, H. P.Lovecraft - Nadprirodzen hrza v literatre) som dospel k poznaniu, e vydvanie knh poda mjho vkusu je, prinajmenom na Slovensku, stratov innos a prispsobil tomu alie plny a fungovanie vydavateskej asti firmy. O vlastn autorstvo som sa, ako vina -nsronch, pokal, ale myslm, e to nestoj za podrobnejiu zmienku.

Sksme sa ponori hlbie do vaej minulosti, ak mme. Ktor diela vs ovplyvnili v rannej mladosti? Odkia ste sa dostali k tmto dielam? Kedy ste zaali vnma, temnotu ako tak? Bolo to prirodzenou cestou, alebo po uritch osobnch sksenostiach?
Temnotu ako tak som vnmal, odkedy si pamtm. Vlastne iba nedvno som sa dozvedel od priatea, ktor sa zaal venova astrolgii, e mm iernu mgiu vo svojom Horoskope, take samotn moje narodenie ma k tomu smeruje. To mi dos vea vysvetlilo, pretoe zujem o Temnotu je trvalm podtextom mjho ivota. I ke zrove je v om motv prekonania tejto Temnoty. Druhm mojim ivotnm podtextom je poznanie, e Temnota je nepln a voi prvotnmu zdroju takmer bezmocn.V ranej mladosti ma najviac ovplyvnil u spomnan Tao Te ing, poviedky E.A.Poa, poviedky Boleslava Bratislavskho Tri chryzantmy, jedna rozhlasov relcia o hypnze, ktor som si nahral na star kotov magnetofn a Maturinov romn Ptnik Melmoth. Vetky spomnan knihy mi mj "vntorn cit" pomohol njs plne prozaicky v mestskej kninici.

V akom astrologickom znamen ste naroden? Do akej miery verte horoskopickm predpovediam? V nzor na Nostradamove vzie...? Ako sa pozerte na vedu astronmie, ktor je v rozpore s astrolgiou? Vidte nejak svislos?
Zrejme tou otzkou myslte, v akom znameni bolo slnko v okamihu mjho narodenia, bolo vo vhach. Z tohto faktu sa vak v astrolgii d usdi iba vemi mlo. Jeden z omylov rozrench o astrolgii vo verejnosti je ten, e predpoved udalosti. To nie je pravda. Astrolgia, poda toho o viem, predpoved ak energie, kde a kedy bud tiec. A pouen lovek sa poda toho me zariadi.
Nostradamus napsal vo svojich "Storoiach" vek mnostvo fascinujcich predpoved. Ich problm je ale ten, e iadna z nich, pokia som dobre informovan, nebola pochopen skr ako sa predpovedan udalos stala. Z toho sa usudzuje, e predpovede s uren iba pre zasvtencov, ktor s schopn im porozumie, alebo sa im dopredu ani rozumie nem. Osobne si myslm, e Nostradamus spoznal podstatu asu a "jednoducho" za jeho oponu nazeral podobne ako mnoh in pred nm i po
om.
Astronmia a astrolgia nie s ani v najmenom rozpore. Rozpor vidia iba udia, ktor nemaj vedomosti bu z vedy o hmotnom vesmre i z vedy o dui (prpadne z oboch) a v dsledku toho si odvodzuj nesprvne zvery. A svislost je medzi nimi nespotane. Naprklad t, e astrolgovia (vinaz nich) zaali vyklada vplyvy Urnu, Neptna a Pluta a potom ako ich objavili astronmovia.


Vrav sa, "vetko je relatvne", ale o temnota a relativita? Pre niekoho je mono temn to, o pre inho nie... vlastne nezle o je pre koho temnota, dleit je existencia temnoty. Je vbec podstatn definova temnotu?
Temnota je slovo a to slovo nieo oznauje. Mono ho relativizova, ale nemono relativizova "skutonos" za nm. Alebo inak, relativizova sa d iba to, o sa ns priamo nedotka. Temnotu definova m samozrejme vznam iba pre toho, kto chce o nej premla. Komu sta zava ju, nepotrebuje ani slovo, ani definciu.

o pre vs znamen strach? lovek sa niekedy ocit v neistote a zfalstve, boj sa toho, o bude nasledova. V tomto prpade ide asi o skuton strach, o strach z neznma. Ale ako vieme, strach me ma viac tvr...Povaujete strach za prvotn a najsilnej pocit?
Najstarm a najsilnejm pocitom nazval strach H. P. Lovecraft. Trochu prehal. Podobne sa vyslovil Schopenhauer o dive, a tie mu mono da za pravdu. Strach je pre ma znamenm. Ukazuje, kde mono nachdza hranice. Nedvno som poul vyslovi zaujmav nzor jednu amanku: "Strach je dobr priate, pretoe ns chrni. Stoj medzi nami a hrzou.

Ako sa pozerte na udsk vlastnos akou je nenvis? Pokladte tto vlastnos za prirodzen, ktor treba nejakm spsobom filtrova, alebo by sa mala potla? o nenvis a temnota?
  Nenvis je jednm zo siedmych hlavnch nstrojov, ktorm ns ovlda to, o niektor nazvaj parazitom. Prirodzen je hdam vetko o existuje. Ale je nenvis prospen pre loveka? Poznte prpad, ke niekomu skutone pomohla? Ale potla ju alebo filtrova nepome, muste s po jej stope, napriek strachu, a tam kde sa rod. Dovedie vs do temnoty a v nej budete musie s jej skutonm pvodcom zvies sboj o samho seba.

Ako vnmate existenciu zla a dobra ( negativizmu a pozitivizmu ), myslte, e me existova jedno bez druhho ? Poda Kresanov ( Biblie ) existuje nebo ( miesto ) kde neexistuje negativizmus, kde sa veda seba mu prechdza "tiger so srnou"? Existuj udia, ktor v sebe nemaj iadne negatvne vlastnosti? Otzkou ale je, o je negativizmus a o pozitivizmus...
Kladiete tu otzku o podstatnch prvkoch reality, ale mme definovan pojmy, ktor pouvame? Budete tmto pojmom v mojej odpovedi rozumie rovnako ako ja? Alebo im budete rozumie v rmci Vaej vlastnej interpretcie? V prvom rade si myslm, e dobro a zlo a negativizmus a pozitivizmus s dve rzne veci. Obe tieto dvojice maj centrlny vzan bod inde. Dobro me existova bez zla, zlo bez dobra nie. Pozitivizmus bez negativizmu a naopak existova nemu.
o existuje v nebi neviem. Myslm si, e ak existuj bytosti, ktor nemaj iadne negatvne vlastnosti, tak to nie s udia.
o je negativizmus a pozitivizmus (ak sa mi podarilo porozumie, o pod tmito slovami rozumiete Vy) sa d natudova v stovkch spisov, ktor s dostupn.


o si myslte o istote kresanstva? O jeho prapvodnch  mylienkach a idech? V mene kresanstva sa napchalo viac zla ako by ktokovek predpokladal, ale vetko je sn zneuiten... Ani Jei Kristus sn nebol tak "svt" ako je opsan v Biblii. Mnoho ud si pekne ije vyuvajc len jeho idey a Jei pritom povedal: Kto chce veri nepotrebuje k tomu kostol (farrov)...
Myslm si, e kresanstvo je rovnako ako ostatn nboenstv a systmy poznania uren pre rzne stupne vvoja a rzne skupiny ud. A v kadom tomto stupni ponka cestu duchovnho vvoja spsobom, ktor je pre ud danho stupa prijaten a pochopiten. Kresanstvo sv. Jna z Kra i sv. Frantika je in ako kresanstvo Torquenadovo. Ale bavi sa verblne o tchto otzkach je iba plan teoretizovanie.
Treba sa "naui" Vidie a Cti. To je cesta ako sa dopracova k Poznaniu. Ak si pozorne pretate Nov zkon, uvidte, e v zaiatkoch kresanstva to bolo prve tak. A i dnes mono v prejavoch niektorch predstaviteov kresanskej cirkvi pozna, e takmto Videnm a Ctenm disponuj.


Kedy ste sa prv krt stretli s tvorbou H.P.Lovecrafta a ak to na vs zanechalo dojem?
Dakedy zaiatkom osemdesiatych rokov som naiel v starom sle Revue svetovej literatry (z roku 1970) preklad jeho poviedky Stamodtia (From Beyond). Pri tan tohoto jeho textu som okamite poctil spriaznenos s autorom. Objavil som niekoho, kto vnma svet podobne ako ja.

o je pre vs najokzujce na tvorbe HP Lovecrafta? Doke vs inpirova pri omkovek?
To e si vma podobn veci ako ja, to e ich vnma podobne. A zrove odlinosti v jeho nazeran na tieto veci dopaj, pomhaj mi rozvja moje videnie sveta.
Pri omkovek nie. HPL nie je univerzlny. Ale v oblastiach, ktor preskmal a z ktorch podva svedectvo, patr k najlepm.


Akm spsobom vnmate kult Cthulhu? Nemte niekedy temn vzie v ktorch plvate vo vodch Rlyeh, alebo zblesky z planty Yuggoth? Nectite, e niekde v neobjavench pustatinch drieme mesto Innsmouth? Nechceli by ste aby to bolo vetko skuton?
Mtus Cthulhu je aiskom diela HPL. Na miestach jeho textov, kde o om pe sa dostva najalej v uchopovan asti bytia na tejto plante. V mojich predstavch sa tm prirauje k takm spisom ako s naprklad Zjavenie Svtho Jna  i O podstate archontov. Je to vetko skuton, ijeme uprostred toho oddelen iba naimi predstavami.

"ijeme na pokudnom ostroveku ignorancie, uprostred temnch mor nekonena a nikdy nebolo povedan, e by sme sa mali po nich vydva prli aleko. Veda nm zatia prli kody nenapchala, ale jednoho d
a sa ksky roztrsench vedomost poskladaj a odhalia pohad na tak desiv oblasti skutonosti a na nae ustraen miestoko v om, e z toho bu prdeme o rozum, alebo zo zhubnho svetla poznania uteieme do kudu a mieru novej doby temna." Znmy to vrok H.P.Lovecrafta, myslte, e jeho proroctvo sa vypln, alebo sa tak u deje?
Deje sa to neprestajne ale iba individulne. I ke obas vekm skupinm ud.
Osobne si myslm, e Zem je nieo ako univerzita a vzenie zrove
. Jedni sa tu prichdzaj ui dobrovone a druh ntene.
Me ns zachvacova hrza z presunu z normlnej cely na samotku a dfa v nvrat do pokudnej cely, ale neviem si predstavi preo by ma mala zachvacova hrza z prepustenia na slobodu. Moria nekonena s temn iba nevedomosou pozorovatea. Na Zemi doba temna skonila roku 1499. Odvtedy sa to stle zlepuje a ete sa pr tisc rokov zlepova bude.

V poslednej dobe sa blyslo vydavatestvo Aurora vydanm knihy "V Horch lenstv". Kedy mme oakva nejak Lovecraftove vydanie od Formtu? Prp. mete naznai najbli edin pln?
Formt u s Lovecraftom skonil. Po srii dlhoronch  akost i vnych problmov so vetkm o sa tkalo HPL, sa vroba tretej knihy (Prichdza z temnt) zastavila tesne pred dokonenm. Urobilo sa iba dvadsa kskov a zvyok le v zatlenej debni o uliku alej ako je Archa zmluvy. Jednoducho, niekto ukryt za "stenou spnku" si neel, aby sme HPL robili.
Mme sce ete preloen tdiu Michela Houellebecqa o Lovecraftovi, ale zatia sa nm nepodarilo zska copyright. Sn u tento rok vydme esej J. Bergiera (Sviatosti zla) o Arthurovi Machenovi, ktor patril k obbencom HPL. Esej je doplnen ukkami z tvorby tohto, pravdepodobne najvieho, britskho hororovho autora.


Mete prezradi konkrtne, kto je proti vydaniu HPL?
Neviem.S Lovecraftom je iastone spojen aj mtick Necronomicon a mono hlavne vaka Lovecraftovi sa vytvoril okolo tejto knihy tak siln kult. Myslte, e existoval pvodn Necronomicon, alebo je to len fiktvna kniha na ktorej sa nabalilo pr ud, ktor si vytvorili vlastn verzie Necronomiconu?
Odpoveda na tto otzku mono v rznych rovinch. V tej, ktor je najhlbie dosiahnuten mne znie odpove takto: Keby aj (hoci pod inm nzvom) Necronomicon neexistoval, mono ho napsa. A toto je zjavn z bene dostupnch kninch zdrojov. Dokonca si myslm, e bol v rznych vekoch znovu a znovu napsan a nsledne vypuden z tohoto vesmru aj so svojimi autormi.

Dostali ste sa osobne k niektorm verzim Necronomiconu a o si o nich myslte... V om spova obsah Necronomiconu...
K dvom. Prv Necronomicon, ktor som videl, si kpil kamart v stnku na nejakom americkom letisku. Je to paperback pln koatch zaklnadiel a formuliek. Druhm s Fragmenty z Necronomiconu, ktor dajne preloil do sasnej anglitiny Robert Turner. T prv knika sa mi jav by vplodom komercie, t druh poctivo vybratmi ryvkami z Lovecraftovch textov doplnenmi o ryvky z alchymickej a ezoterickej literatry.
Obsahom skutonho Necronomiconu s nvody na privolanie bytost z inch svetov a rovn vnmania, opisy tchto bytost a opisy svetov, v ktorch ij.


Posledn otzky by som rd trochu odahil. Venujete sa nejakm spsobom horrorom veobecne, alebo iba Lovecraftovi a jeho spriaznencom? o kinematografick horror? Napr. talianska tvorba 80-tych rokov (Fulci, Deodato, Argento)? Videli ste u nejakho sfilmovanho Lovecrafta? Napr. The Beyond, Dagon, alebo Straiden Zmok E.A.Poeho. Mohli by ste doprui nejak tituly?
Venujem sa tomu o ma zaujme a tento mj zujem iastone prechdza hororom. Sledujem skr svoju tmu ako ner ako tak.
Moj zujem v horore ste vystihli celkom presne - HPL a jeho spriaznenci. Predovetkm Arthur Machen, lord Dunsany, Algernon Blackwood, E. A. Poe, anglick gotick romn. Ostatnm autorom a filmu sa venujem plne nesystematicky. Z Kinga som si pretal Tretie Oko a bol som nesmierne sklaman (zopr dobrch motvov a mylienok riedench donekonena) i ke remeslo m zvldnut perfektne. Filmov kingovky som videl hdam vetky, ale tie to nebolo bohvieo. Naviac ako odporca "pokroku" nevlastnm video a tm mm monosti znane obmedzen. Z adaptci HPL som kedysi dvno videl From Beyond a dos ma sklamal. Hoci film to je dobr, kazia ho smiene efekty.


Akej hudbe ste sa venovali v rannej mladosti a ak hudbu preferujete dnes? Pouli ste u nieo z metalovho nru a o konkrtne death metal? Mnoho deathmetalovch kapiel erp textovo aj z H. P. Lovecrafta. Napr. Vader, Morbid Angel, Kataklysm a pod. Stretli ste sa u s tmito menami napr.?
V mladosti to bol Beatles, T Rex, D. Ursiny, J. Hendrix, Sweet, Black Sabbath at. at. plus jazz a folk. V asoch ke Iron Maiden vydali prv LP, som prestval sledova vvoj popu. I ke jednu platu (vinylov) Live after Death som ist as vlastnil. Dnes preferujem ticho (a prpadne hudbu, ktor vznik aj s textom prve v tej chvli ke je hran a u sa ju potom nikto nikdy nesna zopakova). Napriek tomu si obas nieo vypoujem, dokonca som nedvno na nejakom satelite videl pekn relciu o death metale. Men si vak u nezapamtvam.

Mohli by ste spomen nejak alie vae zujmy, ktor by mohli by zaujmav pre naich itateov?
Tto otzka predpoklad, e pouvam telepatiu na prieskum zujmov rznych skupn ud. Nie je to tak.

Vaka za rozhovor, bolo mi poteenm s vami spolupracova. Ak mte ete nieo, o by ste chceli doda, mte priestor.
o ete doda? akujem za zujem. Kladenmi otzkami ste si zskali moje sympatie a obdiv. Ak takto otzky vkladte aj do svojej tvorby, urite stoj za to.
                                                       Mortuary

Augustn Rybr

vydavatestvo FORMT
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]