[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
Hermetický řád Zlatý úsvit (angl. The Golden Dawn) je okultní fenomén, který nebyl dosud překonán. Jedná se o společnost, která zásadním způsobem ovlivnila celé okultní hnutí a dala mnohé impulsy k tomu, co bychom mohli nazvat moderní magií.

Bohužel díky čtyřiceti letům totality fungovala v oblasti okultních v
ěd informační blokáda. V této době byly jediným veřejně dostupným zdrojem informací o tomto řádu spekulativně zabarvené publikace (např. Parnov: Luciferův trůn, Souček: Nebeské detektivky, senzace a záhady či nesmrtelné Pauwelsovo a Bergierovo Jitro kouzelníků)

Čtenář se tak mohl dozv
ědět, že vedení Zlatého úsvitu bylo ve spojení s jakýmisi superbytostmi, které jim předávali skryté vědění. Souček to okamžitě spojil s vidinami Adolfa Hitlera a záhada byla na světě. Bohužel trochu málo informací, na tak významné hnutí.

Zlatý úsvit, nebo také Jitřenka, je také zhusta spojován s velmi kontroverzní osobností mága a všestranného génia Aleistra Crowleyho. Bohužel, Crowleyho četné aféry, poznamenaly nejen jeho vlastní pov
ěst, ale i pověst tohoto hermetického řádu. Hned na úvod bychom měli poznamenat, že Crowley a Zlatý úsvit není totéž, přestože je Crowleyho postava velmi úzce s řádem spojena. Můžeme směle říci, že vznik Zlatého úsvitu je na okultním poli ten nejvýznamnější počin posledních sta let. Z jeho okruhu vyšla celá řada osobností, která se výrazným způsobem zapsala do dějin okultismu. Jsou určité, velmi nezřetelné, signály, které naznačují, že proběhly kontakty mezi lidmi z prostředí Zlatého úsvitu a s předválečnou českou hermetickou scénou (Lasenic, Kabelák).

Hermetický řád Zlatého úsvitu vzniká v osmdesátých letech 19. století. Je jisté, že se nenarodil z ničeho, a že musel vyrůst z určitého příznivého podhoubí. Pokud bychom se cht
ěli zabývat důkladně historií tohoto řádu, zřejmě bychom našli kořeny v hluboké minulosti. Nemáme čas ani prostor zkoumat impulsy a souvislosti mezi Zlatým úsvitem a společnostmi, které mu předcházely. Poznamenejme však, že vycházel z rosekruciánských a zednářských idejí. V každém případě rosekruciánství v určitém období zednářství velmi ovlivnilo a snad to byly právě rosekruciánské impulsy, které do někdejších kamenických lóží vnesly mystické ideje. Zkrátka zednářství a rosekruciánství má i přes současnou diferenciaci velmi propletené kořeny. Veliká vlna zájmu o rosekruciánství, vedla v šedesátých letech 19. století k vytvoření zednářské skupiny úzce orientované na rosekruciánství, která byla nazvána Rosenkruciánskou společností v Anglii (Societas Rosikrucuiana in Anglia -- zkráceně Soc. Ros. nebo SRIA). Zakladatelem této společnosti byl Robert Wentworth Little (1840-1878). Tento muž byl úředníkem londýnské Síně svobodných zednářů. Do své nové organizace převzal systém hodností používaný německým řádem Zlatého a růžového kříže, Gold-und Rosenkrez. Také se o něm říkalo, že z jakéhosi depozitáře zachránil staré zednářské listiny, v nichž byly popsány rituály, které byly později využity i v Soc. Ros. Dalším otcem zakladatelem, který stál u zrodu Soc. Ros. byl okultista Kenneth Mackenzie, který měl styky s německými rosekruciány. Tvrdil dokonce, že obdržel zasvěcení z rukou německých rosekruciánských adeptů, údajně to mělo být z rukou rakouského hraběte Apponyiho.
Cílem této společnosti bylo ,,poskytovat vzájemnou pomoc a podporu při řešení velkých problémů života a objevování tajemství přírody; ulehčit studium systémů filosofie založené na kabale a naukách Herma Trismegista". Členové této společnosti se zabývali studiem a výrobou léků podle starých zásad, také vyučovali a zabývali se účinky barevného sv
ětla a rozvíjení mentálních procesů, které, jak věřili, způsobují duchovní osvícení a zmnožují síly lidských smyslů, zvláště v oblasti jasnovidnosti.

Práv
ě z tohoto podhoubí vyrůstá pozdější Zlatý úsvit. Podle legendárního podání byl na počátku založení řádu objev řady šifrovaných dokumentů. Jejich nálezcem byl právě Westcott. Na rozluštění těchto dokumentů se podílel Mac Gregor Mathers. Traduje se, že si tyto dokumenty byly uschovány v knihovně Soc. Ros., kam je uložil Robert Little, po té co je ,,zachránil" z knihovny zednářské. Další verze tvrdí, že pocházely z pozůstalosti jasnovidce a média Fredericka Hockleye (+1885). Dokumenty obsahující rosekruciánské rituály byly podepsány šifrou A. L. C., což mohla být zkratka mága Alfonse Luise Constanta, známého jako Elifas Lévi. Ať už byl původ těchto dokumentů jakýkoliv, je jisté, že po jejich dešifrování, v nich byla nalezena adresa jakési slečny Anny Sprengelové z Norimberku, o níž se předpokládalo že je rosekruciánskou adeptkou. Na základě objevených dokumentů, byla navázána se slečnou Sprengelovou rozsáhlá korespondence, která vyvrcholila přenesením autority na Woodmana Westcotta a Matherse, kteří byly pověřeni založením poloveřejné okultní organizace v Anglii. Tato společnost se měla zabývat sestavením magického obřadu, kabalistickou naukou a rozsáhlými duchovními cvičeními. Měla sloužit mužům i ženám na základě úplné rovnosti, což bylo v přímém protikladu k politice Soc. Ros, o níž už víme, že se skládala výhradně ze svobodných zednářů (vyšších stupňů). Zednářská mystéria, jsou pro ženy přísně zapovězena. (Je však docela dobře možné, že jméno Sprengel, je kryptogram naznačující něco úplně jiného -- Spr = sefer - kniha engel = anděl ?!)
Máme k dispozici ješt
ě jednu verzi vzniku řádu. Podle ní si totiž členové rosekruciánského řádu na kontinentě vybrali vlastní kandidáty, o nichž předpokládali, že budou vhodní pro další vyučování. Za svého žáka byl každý osobně odpovědný. Takto vybraní žáci byli cvičeni v tradičních naukách, které jsou dnes používány ve vnějším řádu. Po několikaletém soukromém studiu byli přivedeni k představitelům řádu a když obstáli při zkoušce byli přijali zasvěcení v řádu Rosae Rubeae et Aureas Crucis. Co se týká činnosti těchto lidí, byla v Evropě velice nepříjemná politická situace a proto bylo třeba zachovávat to nejpřísnější utajení. Mnohem lepší situace byla v Anglii, kde prosperovalo mnoho zednářských spolků a poloveřejných organizací. Byla zde mnohem větší svoboda a volnost, než v zemích z nichž pocházeli kontinentální adepti. Snad proto bylo rozhodnuto, aby se s veřejnou prací začalo právě v Anglii.
Krátce po objevení šifrovaných dopisů slečny Sprengelové a vypracování obřadu se objevují velice rychle první anglické chrámy v Londýn
ě, Bradfordu, Weston-super-Mare a Edinburghu.
V řádu působí množství vynikajících duchů. Za všechny jmenujme básníka W. B. Yeatse, spisovatele Arthura Machena, chemika a mága Georga Cecila Jonese, Allan Benetta, který do Anglie přivedl buddhismus, Florence Farreovou, herečku a intimní přítelkyni Bernarda Showa. Zapomenout nesmíme ani na básníka a spisovatele Oscara Wilda.

Nové impulsy
Pomineme-li působ
ění Aleistra Crowleyho, což by vydalo na samostatný článek, musíme rozhodně zmínit osobnost Israela Regardieho (*17. listopadu 1907) V roce 1921 emigruje Israel Regardie z Velké Británie do Spojených států. V osmnácti letech objevil dílo Aleistra Crowleyho, které jej svou brilantností oslovilo. Nadšení z Crowleyho bylo tak veliké, že se stydlivý mladík odhodlal napsat Crowleymu prostřednictvím jeho nakladatelství dopis. Odjíždí do Evropy a stává se Crowleyho žákem a osobním tajemníkem. Přátelství končí těžkou roztržkou.
V roce 1935 začíná Regardieho zajímat psychologie a vrací se jí do USA studovat. V roce 1941 získává doktorát na newyorské univerzit
ě. V letech 1938-40 vydává zásadní čtyřsvazkové dílo věnované učení a materiálům Zlatého úsvitu. (Doplněné vydání vychází znovu dva roky před jeho smrtí). Po vydání tohoto obsažného kompendia zasahuje Regardieho magický útok, ale ostatní ohlasy jsou vcelku příznivé.
Jako voják se účastní války v Evrop
ě. V roce 1947 se stěhuje do Los Angeles, kde sepsal knihu slučující magii a psychologii -- Střední pilíř. Je zastáncem psychoanalýzy a doporučuje ji každému adeptovi. Stává se z něj velmi úspěšný psychoterapeut (jeho roční příjem činí 80 000 dolarů).
V sedmdesátých letech se zdvíhá zájem o jeho osobu, ale Regardie se vyhýbá popularit
ě. V jeho paměti jsou až příliš živě zachovány vzpomínky na americká padesátá léta, kdy úřady tvrdě stíhaly, každého kdo překračoval obraz ,,slušného“ Američana. Ví, že dokud tvoří v ústraní, nechá jej státní moc pokoji.
Knihou Oko v trojúhelníku (1979) se vypořádává se svým vztahem k Aleistru Crowleymu, jehož dílo v zásad
ě nepopírá a přes rozdílnost obou povah, uznává jeho autoritu.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se stává poradcem nov
ě vznikajícího řadu G::D:. v USA, ale sám do žádné lóže nevstupuje. V osmdesátých letech zaplavuje USA vlna magické renesance, jíž Regardie fandí. V té době vzniká velké množství spolků a organizací, které čerpají z tradice G:.D:.. V roce 1984 sepisuje takřka 1200 stránkové dílo: Magický systém Zlatého úsvitu, kterým splácí řádu dluh a definitivně zachraňuje jeho učení. Na samém sklonku života podniká cestu na Nový Zéland, kde funguje řád založený ještě původními členy G:.D:. Pak už se věnuje jen svým nejbližším a myšlenkám na brzký odchod.
11. března 1985 odchází do své nejmilejší restaurace, se svým nejdův
ěrnějším přítelem, objednává si oblíbené jídlo, šálek kávy a po obědě umírá na srdeční zástavu.

Řádová práce
Podle Israela Regardieho byl systém Zlatého úsvitu svrchovanou harmonickou syntézou klasických technik. Cílem tohoto systému je přivést jedince do zářivého v
ědomí bílého světla božského ducha v něm samém. Postup, kterým se toho má dosáhnout, se nazývá zasvěcení. Ten kdo praktikuje systém Zlatého úsvitu věří, že čestně zamýšlená a technicky zdravá magická práce vykonávaná řádem, dává jejím představitelům sílu vzbudit toto ,,bílé světlo božského ducha" i v ostatních, pomocí nádherných ale složitých magických obřadů. Probuzení tohoto bílého světla se děje postupně, po etapách. Hledající začíná rituálem Neofyta. Pomocí tohoto rituálu je u dotyčného aktivován magický potenciál.
Práv
ě tímto stupněm začíná první ze šesti svazku knihy Zasvěcení do praktické magie.

"Jestliže cesta ke konečnému triumfu magisteria spočívá v magii, je nutné zvládnout co nejrychleji prostředky čarod
ějnictví a střemhlav se ponořit do tmy, do prapůvodního, nevyzpytatelného děsu prostého všech konvencí a ostýchavých výhrad. A čím hrůznější, čím neproniknutelnější je tato temnota, tím lépe. Znamená to, že se blíží očekávaný úsvit, nevyslovitelná záře, vše projasňující jitro mágů." Jeremej Parnov, kniha "Luciferův trůn"
(o hnutí "Zlatý úsvit")

Hnutí "Golden Dawn" bylo založeno Wynnim Westcottem v roce 1888 v Londýn
ě a navazovalo na učení zednářů, rosenkruciánů a templářů a všeobecně se dá říct, že se členové tohoto hnutí zajímali o magii, okultní vědy a filozofii.

Asistenty pana Westcotta, mága devátého rosenkruciánského stupn
ě, se stali Samuel Liddell Mac Gregor Mathers a Robert Woodman. Oba dva byli tak trochu výstřední páni. Mathers byl velký egoista a excentrik a rád chodil oblečen v šatech skotského horala a s leopardí kůží okolo ramen. Woodman byl zklamán vědou, a proto ho tolik zajímala magie.

Hlavní "svatou relikvií" tohoto hnutí byl rukopis z roku 1809. Ten tvořilo šest listů a byl psán v takzvané čarod
ějnické abecedě. Rukopis přeložil sám Westcott za pomoci knihy jistého opata Johanna Trithemia. Odkud se rukopis vzal, toho jsem se nikde nedobral. Známo je pouze to, že ho do hnutí přinesl Woodword. Ten byl členem rosenkruciánů a zároveň byl uznávanou kapacitou mezi zednáři. Možná tam bychom mohli hledat původ onoho rukopisu. Rukopis údajně obsahoval okultní objevy v duchu novějšího evropského mysticismu, informace o alchymii a astrologii, kabalu a zednářský rituál.

Titul mága tohoto hnutí (ipsissima neboli svrchovaného pána) si vyhradil Westcott sám pro sebe. Titul mýtického ochránce hnutí připadl osob
ě nikterak nezajímavé a nikterak nedůležité v magii. Tou osobou byla Helena Petrovna Blavatská, která založila v roce 1875 v New Yorku Theosofickou společnost. Napsala například knihu Odhalená Isis, v které píše o několika náboženstvích a snaží se odhalit jejich společné kořeny /vyšla v roce 1877/, a knihu Tajné učení /vyšla 1888/. V Č.R. vyšel například její Theosofický kodex života, což je výklad Tajného učení /vydavatelství Fontana 2003/.

A teď pozor. Hnutí m
ělo v roce vzniku 144 členů. V letech 1888 až 1896 mělo hnutí již 350 členů a z toho bylo 119 žen. A kdo byl členem? Samé slavné osobnosti:

Aleister Crowley
Zakladatel hnutí A.A. - Astrum Argenteum, které je známé i pod názvem S.S. neboli Silver Star (stříbrná hv
ězda). Figuroval v několika skupinách zajímajících se o magii. Crowley vystoupil ze Zlatého úsvitu, protože podle jeho slov, hnutí ztratilo kontakt s Tajnými vůdci. Podle dalších pramenů byl Crowley nucen odejít pro jeho egoismus a snahu stát v čele Zlatého úsvitu.

Helena Petrovna Blavatská
(jak už jsem uvedl výše). Jasnovidka narozená na Ukrajin
ě. Často cestovala po celém světe. Zajímala se o magii, okultismus, buddhismus, filosofii atd.

Frater Perdurabo
Nejspíš nejmladší člen Zlatého úsvitu. Crowley o n
ěm tvrdil, že to byl právě on, kterému se v roce 1904 podařilo obnovit kontakt se samotnými Tajnými vůdci. O této události píše kniha The Equinox of the Gods. Poselství Tajných vůdců /což jsou vůdci "z jiného světa"/, bylo zveřejněno v Knize zákona, která vyšla pouze pro "zasvěcence". Pro veřejnost bylo toto poselství otištěno v časopise The Equinox č.1. Bohužel nevím o tom, že by vyšlo v Č.R.

Bram Stoker
Vlastním jménem Abraham Stoker. Spisovatel, který napsal román Dracula /1897/, Tajemství moře /1904/, Doup
ě bílého hada /1909/, Dráculův host /1914 - vyšla až po jeho smrti/, a další.

Oscar Wilde
Spisovatel Oscar Wilde vstoupil do hnutí i se svou manželkou.

Gerald Kelly. Prezident královské akademie.

Theodor Roosevelt. Pozd
ěji je znám jako prezident USA.

Maud Gonneová, Irská nacionalistka.

Benett, slavný inženýr.

Peck, skotský astronom.

Bulwer - Lytton, spisovatel.

A další a další.

Není též bez zajímavosti, že od hnutí Zlatý úsvit se pozd
ěji odštěpilo další hnutí. Nechvalně známé hnutí "Thule", jehož členem byl údajně i Adolf Hitler.
Podrobná história - 5 častí
 
 
Zlatý Úsvit
W. W. Westcott
Znak zlatého úsvitu