[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
Abdul Alhazred
Autor Necronomiconu, známý též jako šílený básník, pocházející z města Sanaa v Jemenu, které bylo za časů Kalífa Ommiada prosperujícím městem (700 n.l.) .
Navštívil zříceniny Babylonu a podzemí v Memfisu, strávil deset let na náhorních pouštních plošinách jižní Arábie, které byly dle pověstí a jeho vlastního tvrzení obývány zlými duchy a nemrtvými monstry. Na svých cestách spatřil mnoho neobyčejných divů a snažil se jím porozumět.
Skončil v Damašku, kde také napsal svou knihu. Po svém překladu do řečtiny obdržel původní rukopis Al Azif známější jméno Necronomicon. "Necro" značí řecký výraz pro smrt a slovem "nomos" je nazývána praxe, přesto bývá titul Necronomicon alternativně též překládán jako Kniha mrtvých jmen.  


Al Azif

Originální název pro Necronomicon, slovo Azif je arabským výrazem, vyjadřující noční zvuky (vydávané hmyzem). Předpokládalo se, že onen zvuk je voláním démonů.


Arkham
Město na řece Miskatonic v okrese Essex v Massachusetts. Arkham byl založen na konci 17. století svobodomyšlenkáři, pro které bylo náboženské okolí příliš přísné. Město se zpočátku rozrůstalo pomalu, základí příjmy tvořilo zemědělství. Kolem roku 1692, čarodějnická horečka, která řádila v Salemu zasáhla i toto město. Arkhamské úřady odeslali přinejmenším jednu čarodějnici, Keziah Masonovou, k soudu do Salemu, a Goody Fowlerová byla oběšena rozběsněným davem po svém návratu do města roku 1704.
V polovině 18. století se Arkham stal prosperujícím přístavem. Byl to jeden z nejvlivnější z městských kapitánů, Jeremiah Orne, díky jehož knihám a příspěvkům byla založena Miskatonická liberální akademie. Počátkem 19. století námořní obchod upadal, ale podél břehů Miskatoniku vyrostlo mnoho mlýnů. V roce 1861 se Miskatonická liberální akademie, která se už těšila vysoké reputaci, změnila v Miskatonickou univerzitu, institucí, která se měla stát nejznámnějším místním mezníkem. Povodeň roku 1888 a epidemie cholery v roce 1905 vedla k vážnému úpadku městského jmění, ale převážně díky ziskům z Univerzity se Arkham mohl vzpamatovat a vzkvétat až do ničivé bouře a povodni v rove 1980, které zničily většinu města.
Existují různé zprávy o současném stavu města, někdo tvrdí, že město upadá a je součástí předměstí nedalekého Beverly, zatímco jiní hovoří o romachu populace a Miskatonických uměleckých institucí. V každém případě je toto město rájem umělců a starožitníků, ale nabízí jen málo příležitostnému turistovi.


Azathoth (Azag-Thoth)
Vnější slepý bůh, známý také jako Prvotní chaos a Démonský sultán. Azathoth je normálně beztvarou chaotickou masou, ale je známo, že přijal jiné formy, když byl vyvolán. Hlodá hladově v nepředstavitelnosti temných propastí mezičasu, které jsou zahaleny v šílených úderech temných bubnů a monotóních zlořečených kvílících fléten a s jejich pomocí zpomaluje tanec absurdních a gigantických kolosů věčných bohů. Slepota, němost, tupost a šílenost těchto bohů je jen duše jejich poselství plazicího se chaosu Nyarlathotepa.
Azathoth sedí na svém černém trůnu ve dvoře v Posledním chaosu (někdo říká, že ve středu vesmíru či dokonce v jeskyních v hlubinách Země), kde bezmyšlenkovitě bublá a rouhá se mezi tanečníky, Druhými bohy, kterým předsedá. Od Azathothova dvora, kterému nevládnou běžné zákony času a prostoru, dělí zbytek vesmíru závoj z barev. Azathoth může opustit svůj trůn pouze tehdy, je-li vyvolán inkantancemi či skrze jednu ze speciálních bran umístěných v chrámech hmyzu ze Shaggai.
Legenda vypráví, že z Azathotha se zrodil vesmír, a na konci že jej zase zničí. Někteří moderní myslitelé ztotožňovali Azathotha s Velkým třeskem, což by souhlasilo s řeckými a severskými mýty o stvoření světa, který vznikl z prvotního chaosu. Může být také zosobněním radioaktivity, formule pro vyvolání Azathotha obsažená v de Vermis Mysteriis vyžaduje velké množství štepitelného materiálu. Azathothovy též bývá dána za vinu Tunguzská exploze z roku 1908, přestože většina vědců je přesvědčena o tom, že šlo o pád meteoritu.
Někteří učenci poukazují na paralely mezi Azathothem a gnostickou Achamoth, matkou Demiurga, či egyptským kultem slunečního disku Atona, ale uctívání Azathotha jako takového se zdá být řídké. Jediný opravdový pozemský kult byl zaznamenán u gnophkehů, v pozdější době jej uctívali osamělí šílenci. Azathoth má velkou řadu následovníků mezi shany, jejichž chrámy obsahují podobizny jeho avatara Xada-Hgla. Rituály, které shanové pro Azathotha pořádají, jsou opravdu hrozné.
Vyslovení Azathothova jména dává velkou moc nad bytostmi z vnějšku, a jeho neznámé tajné jméno má ještě větší moc. Toto však má své omezení, a dokonce ani Necronomicon neobsahuje Azathothovo tajné jméno. Prý každý se jen třese hrůzou, když se odslechne o nukleárním chaosu, před kterým nás Necronomicon milosrdně ukrývá - před jménem Azathoth
Někdo tvrdí, že Démonský sultán nebyl vždy Idiotickým chaosem. Prý ztratil své tělo i mysl ve velké mezivesmírné bitvě, při které mohl výt vyvržen až za hranice tohoto rozměru. Tento výklad se nachází pouze v několika málo dílech. Měli bychom také poznamenat, že sám Azathoth prý je pouze loutkou někoho či něčeho mnohem strašnějšího


Ctulhu
Velekněz prastarých. Říká se, že vypadá jako kombinace chobotnice, draka a karikatury člověka. Má také křídla, jež vypadají velmi groteskně a nevyvinutě.. Cthulhu je uložen ke spánku v Abbyssu (exotericky v propasti Pacifického oceánu), přesto jsou paradoxně jeho největšími vzývači pouštní arabské kmeny. Není jedním z Prastarých, je však jejich nejvyšším veleknězem.


Černý faraon
Někdy také nazývaný „Khotep“, žil na konci Šesté dynastie. Tento titul bývá také dáván Nephren-Kaovi a Nyarlathotepovi, a často se používá k označení osob z různých dob. Černý faraon je často symbolizován obráceným ankhem, neboli křížem života.


Dagon
1.Mýtický rybí bůh, v Lovecraftově díle zastává roli zla, pocházejícího z vodního živlu, podmořská protihodnota Boha a dobra (Otec Dagon, Matka Hydra).
2.Bůh filištínských, jemuž byly obětovány lidské oběti.
Biblické odkazy
Soudců 16:23, 1. Samuelova 5:2-7, 1. Paralipomenon 10:10


Kniha Thothova
Kniha údajně sepsaná Thothem, egyptským bohem moudrosti a magie, který údajně napsal tisíce knih o okultních věcech. Současní učenci mají za to, že skutečným autorem byl Thoth-Amon, mocný stygijský mág a kněz boha Seta. Po zkáze kontinentu se Kniha Thothova zachovala díky egyptským velekněžím v Alexandrii. Římský císař Caligula vzal tuto knihu z Egypta, aby s ní prováděl vlastní pokusy, ale byla zničena krátce před jeho smrtí. Je známo, že Abdul Alhazred prostudoval jinou kopii, další mohou existovat v tibetských klášterech, ale nikdo knihu neviděl už po mnoho let.
Kniha Thothova se zabývá bytostí zvanou Tawil at'Umr, stejně jako Velestarými a historií Hyborie. Obsahuje také kouzlo, které mrtvému propůjčuje život (pouze dočasně), rozsáhlé astronomické údaje, a tajemství stvoření života. Třetí svazek této knihy může pojednávat o otevírání bran.


Nyarlathotep
Posel démonů vesmírného zla, hemživý chaos.


Prastaří  ( The Great Old Ones, Ancient Ones )
Podle Necronomiconu byli pradávnými vládci Země,  původně však přišli z jiných světů (dimenzí). Yog - Sothoth je brána, Yog - Shothot je klíčem i strážcem brány. Minulost, přítomnost budoucnost, vše jest jedním ve jménu Yog - Shothota. (Yog - Shothoth je klíčem, branou a strážcem a rovněž i průsečíkem sfér, proto lze pomocí něho putovat mezi světy.)
Prastaří prý kdysi panovali nad lidstvem, ale byli o svou vládu připraveni. Stále se však snaží ze svého exilu  najít cestu zpátky na Zem a trpělivě vyčkávají, až se znovu zmocní této planety.
Nejsou podobní lidem a postrádají spatřitelný tvar. Mají prý četné následovníky v podobě tajemných kultů, z nichž je jeden nazýván Cthulhu.


R"lyeh
Podmořská říše, ve které čeká a sní spící Cthullhu.


Shoggoti
1.bytosti bez původního tvaru, které mohou svůj tvar náležitě měnit.
2.bytosti bez hlavy, bez úst a očí, ale přesto naříkající...


Shub-Niggurath
IA! SHUB-Niggurath! Černá koza s tísícerem kůzlat!
Ženský aspekt temnoty, Astarte nebo Isis, Hecaté, Diana, matriarchální kulty a černé nebo krvácející madony, Isidino zpodobnění s mnoha prsy, indická Kálí, ženská heterogamie.


Yuggoth
Temná planeta - pravděpodobně Pluto.
 
 
Stručný slovník Lovecraftštiny
(Necronomický průvodce)