[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Zacharia Sitchin přišel při studii jistých sumerských textů se zajímavou hypotézou. Dle jeho mínění existovala planeta Nibiru, později přejmenovaná na Mardukovu planetu. Z této planety měli přijít bytosti Ananuikové, ti z nebes a geneticky manipulovat DNA našich blízkých příbuzných, opic. Oni zaseli sémě a stvořili člověka. Myslím, že nejvíc pan Sitchin čerpá z Enuma Eliš (Když nahoře). Tam se o příchodu a stvoření prvních lidí povídá. Z těla Tiamat, kterou spoutal Marduk, vznikla země a z krve Kingu lidé. Krve Kingu ... DNA? Možná tak pan Sitchin přišel na tuto domněnku. V Necronomiconu se píše, že krev Kingu a tělo Tiamat jsou příčinou naší nedokonalosti.


Nibiru má zatracen
ě vzdálené apogeum. To je nejvzdálenější bod dráhy nebeského tělesa od Země a zdá se, že zatraceně blízké perigeum tak blízké, že příchod této planety není nic příjemného.
Pokud je pravda, že Nibiru existuje, tak se to prý dozvíme brzy. Všude kolují zv
ěsti o apokalypse, o změně, o konci věků. Mayové stanovili toto datum na 21.12. 2012. V té době mají být planety v zajímavém postavení kříže. To už samo o sobě je síla, další zajímavá věc je, že na 2012 by se dalo odhadovat i přiblížení Nibiru. 2012 má nastat nový Aeon. Lovecraft stvořil entitu YOG SOTHOTH v překladu by to měl být Aeon Thotha. Yog Sothoth je symbolizován jako koule, těchto koulí by mělo být 13, takže počítejme spolu, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Charon, Slunce, Měsíc, Nibiru. Dobrá, řeknete si Pluto a Charon jsou dvoj planeta a nyní už ani nejsou považovány za planety, spíše planetky. V době Lovecraftova života bylo Pluto objeveno, píše o něm jako o Yuggotu obývaném hmyzí, nebo Bůh ví jakou rasou, Mi-Go. 13 koulí, 13 planet. Jak může skončit aeon a začít nový? Jedině tak, že se dokončí cyklus. Jedině tak že vše začne od začátku. Jedině tak, že se poslední planeta vrátí domů. Nibiru, že by byla poslední co má zakončit tento věk a začít věk nový? O Lovecraftovi se kolují temné zvěsti, co věděl, ví jen on sám a z míst kam se odebral to asi jen těžko sdělí. Faktem je, že byl ve spojení se  společností Golden Dawn (Zlatý úsvit). Dalším faktem je, že jeho otec byl taktéž v jistém řádu zabývajícím se mystikou a historii. Mohly se dostat k spisům a vědění, které ani ti nejzapálenější badatelé nikdy neprostudují. Nibiru, vždy když se objevila, znamenalo to ohromný převrat. Opravdu nový věk (Aeon). Připisují se jí biblické potopy, nebo spíše Sumerské. V Eposu o Gilgamešovi je potopa mnohem dřív než v té slavné Bibli. Nibiru prolíná historii Země jako vlnící se had. Nejdříve srážka tělesa se Zemí, poté biblická potopa, narození Ježíše Krista. Podle spisů tu vždy byla přítomna tato planeta.
Pro ukázku předkládám sumerský reliéf který jsem našel na webu:
Musel jsem si to hodn
ě vykontrastovat a k svému údivu jsem našel 13 těles. Tedy znali již Sumerové planety za Saturnem? Ale to nahoře opravdu vypadá jako schématický model Sluneční soustavy s jednou „planetou“ vyčleněnou mimo sféru.
A teď zase trochu střízliv
ěji k prostudování vám sem předkládám texty o Nibiru.
Prvý text je z českého překladu Enuma Eliš:

Néberu - nechť pevn
ě drží přechody nebes a země,
tak, že nahoře i dole je nikdo nepřekročí a na n
ěj každý čekat bude!
Néberu jest jeho hv
ězda, jež na nebi jasně září.
Leží na křižovatce drah a ostatní jen na ni hledí
a takto praví: „Jméno toho, jenž středem moře neúnavn
ě přecházel,
budiž Néberu, držitel středu!
Nebeských hv
ězd ať stanoví dráhy,
ať všechny bohy jako ovce popásá!
Kéž Tiámatu zdolá a její život nechť do nesnází padne, nechť je ukrácen!
Lidstvu v
ěků budoucích, příštím dnům,
ať nezadržiteln
ě vzdálena je, navždy ať zmizí!“
Protože stvořil nebesa a podsv
ětí dal tvar,
Pánem zemí všech ho nazval otec Enlil.

Necronomicon a jeho pojetí Nibiru
Necronomicon a 50-ka Mardukova je považován za nejautentičt
ější část celého Necronomiconu spolu s textem Magan což je trochu sprzněná verze Enuma Eliš a Ianina sestupu do podsvětí. Tím neříkám, že to není autentické, jak jsem řekl, Enuma Eliš je mnoho přepisů. Co je Mardukova 50-ka zač? Byly to síly které pomohly spoutat Tiamat.
Toto je vý
ňatek z Enuma Eliš:

V nitru Apsú zrozen byl Marduk.
V nitru svatého Apsú zrozen byl Marduk.
Zplodil ho Ea, jeho otec.
Porodila ho Damkina, jeho matka.
Sál mléko z
ňader bohyň.
Kojná, která jej hlídala, hrůznou ho naplnila vznešeností.
Nádherná je jeho postava, jiskřivý jeho pohled.
Mužný od svého zrození, nesmírn
ě silný od samého počátku.
I uvid
ěl ho Anu, zploditel jeho otce,
zajásal, rozzářil se, radostí se naplnilo jeho srdce.
Učinil ho dokonalým, obdařil ho dvojím božstvím.
Mnohem vznešen
ější, nad ostatní vynikal ve všem.
Nepředstaviteln
ě dokonalé byly jeho údy.
Nemožno jest to pochopit, obtížno jest to uzřít.
Čtvero bylo jeho očí, čtvero jeho uší.
Když pohnul svými rty, ohe
ň vzplál.
Čtyři uši vše slyšely
a čtyři oči vše vid
ěly.
Povýšen byl mezi bohy, vynikající byla jeho postava,
obrovské jeho údy, od narození byl převeliký.
„Synáčku můj, synáčku můj!
Synu Slunce, Slunce bohů!“
Od
ěn je září deseti božstev, je jí celý pokryt.
Padesatero hrůz v sob
ě nese.


Celou tuto pasáž jsem zvolil zám
ěrně, ale i když nejvýznamnější je až poslední věta.  Ta vlastně říká, že Marduk sám je oněch 50 démonů. 49. démonem je Nebiru … což v Enuma Eliš jest Náboru, v češtině příšerně přeložené Néberu. To co Marduk vlastně byl zač, říct nedokážu. 50 v jednom, to jediné jest, co nyní vím. Tímto chci říct, že netuším jak spojit Nibiru z Enuma Eliš a Nibiru v Mardukovi. Planeta přechodu, Démon střežící hvězdy...
Sumer, Nibiru a Necronomicon
[NEXT>>>]