[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
PANDEMONIUM „Promo 2010“, Godz of War Prod., Promo CD´10, POL

Tak s touto kapelou som doteraz nemal možnosť sa stretnúť prostredníctvom nahrávky až pokiaľ nám Godz of War neposlali promo tejto skvelej poľskej bandy PANDEMONIUM. Preto by sa zišlo na začiatok pár informácii. Kapela sa sformovala už v roku ´90 a po nejakých demách a albume „Ancient Catatonia“ ´93 sa o niečo neskôr premenovali na DOMAIN. Pod týmto názvom spáchali tri plnohodnotné albumy aby sa potom znova naspäť premenovali na PANDEMONIUM. V kapele sú skúsení borci, znalci poľskej scény určite budú poznať mená ako HATE, IMPERATOR, alebo HAZAEL, týmito kapelami si bývalí či súčasní členovia prešli, dokonca ich ex bicman Mittloff pôsobí v poľskej progresívnej bande RIVERSIDE! Takže o čo tu ide. PANDEMONIUM hrajú okultný Death Metal vysoko temného charakteru s neprepočuteľnou a neprecítiteľnou atmosférou. Promo obsahuje len dve skladby Black Forest a God Delusion ...obe skladby sú plné smrtiacej sily, chaosu, hrôzy, niečoho pradávneho. Výborná kompozícia, skvele zahraté a skomponované riffy, sóla vás zaručene budú dvíhať zo stoličky, tu sa znova potvrdzuje, že väčšina poľských Deathových temných kapiel má obrovský potenciál, len škoda, že málokto z nich prerazí aj za hranice západnej Európy, osobne sa mi hudba tohto telesa páčia niekoľkonásobne viac, než posledné diela VADER! Obom skladbám neviem vytknúť skoro nič, najpodstatnejšia je atmosféra v tomto prípade a tá vás nepustí do reality, odnesie vás niekde preč, mimo časopriestor. Je úplne cítiť, že tu máme dočinenia s poľskou bandou, neviem či je to soundom, zvukom gitár, alebo prirodzeným a drsným vokálom Paula - nečakajte žiadne hlboké zvracanie, skôr niečo na spôsob VADER, ale hudobne mi títo chlapi trochu pripomínajú rozpadnutú legendu DAMNATION, myslím, že majú podobný feeling. Ďalej promo obsahuje deväť skladbový video set, kde si môžu fanúšikovia pozrieť ako vyznieva táto diabolská partia naživo, z toho posledné dve skladby sú oficiálne klipy na spôsob live. Textová zložka je taktiež veľmi zaujímavá, samozrejme od posadnutosti smrťou, temnoty, Satanizmu, cez Chaos, sumerskú mytológiu atd. Promo je úplne nádherný, jednoduchý digipack bez bookletu, všetky informácie sú priamo v digipacku, veľmi sympatický počin, už sa neviem dočkať pripravovaného albumu „Misanthropy“.
2/08:16/
9,25                                                    Mortuary
http://www.myspace.com/pandemonium_pl

-------------------------------------------

PANDEMONIUM „Promo 2010“, Godz of War Prod., Promo CD´10, POL

So this band I've never had the chance to meet through the recordings until Godz of War sent us promo of this great Polish PANDEMONIUM band. Therefore, we should get some information’s to start. The band was formed back in '90 and after some demos and "Ancient Catatonia" album '93 it was a little later renamed to DOMAIN. Under this name they committed three full-length albums to rename again back to PANDEMONIUM. The band includes experienced players, and the experts to Polish scene will certainly be familiar with names like HATE, IMPERATOR or HAZAEL, those bands have former or current members passed through, even their ex-drummer Mittloff operates in the Polish Progressive RIVERSIDE band! So what is this? PANDEMONIUM plays occult Death Metal with a highly obscure nature and striking atmosphere. Promo contains only two songs, Black Forest and God Delusion ... both ones are full of lethal force, chaos, horror, something ancient. Great composition, excellently played and composed riffs, solos will certainly lift you up from the chair, here again they confirm that majority of Polish dark death metal bands has huge potential, just a pity that only few of them breaks through Western Europe boundaries, Me personally like music of this band much more than last works of VADER! Both songs I cannot accuse of almost nothing, the atmosphere is essential in this case and it will not let you go into reality, it will take you away, somewhere outside of space-time. There I can absolutely feel we are dealing here with Polish band, I do not know whether it is due to production, the sound of guitars, or natural and rough vocals of Paul - do not expect any deep vomiting, rather something little in the way of VADER, but musically it a little reminds me broken up DAMNATION legend, I think they have a similar feeling. Furthermore the promo contains nine video songs set, where fans can see how this diabolic band sounds live, the last two tracks are official clips on the way of live clips. The lyrical content is also very interesting, of course, from the obsession with death, darkness, Satanism, through Chaos, Sumerian mythology, etc. The promo is absolutely wonderful, simple digipack without booklet, all the information are directly in digipack, very likeable recording, I cannot wait to forthcoming "Misanthropy" album.
2/08:16/
9,25                                                    Mortuary
http://www.myspace.com/pandemonium_pl