Black metalu v poslednej dobe je ako maku. Dávno nie je záležitosťou severu. Black metalu sa darí v rôznych krajinách na celom svete. Avšak, niektoré su viac známe, iné menej. Niektoré sú lepšie, niektoré horšie. Stretol som sa aj s „old school black metal“ kapelami čo znejú jak Venom, keď začínali. Nehovorím, že každá black metalová skupina ma chytí za srdce iba preto že hrajú black metal. Čo sa však nebojím tvrdiť, je fakt že v Grécku sa v posledných rokoch black metalu darí viac než dobre. Neviem či je to vekom. Alebo som už prepočúvaný severskej školy. Ale grécka scéna mi začína čoraz viac lahodiť. Ako sa tak pozerám, Septuagint bude jedna z tých pekelnejších zoskupení. Nečakajte však módny black metal. Jedná sa síce o ep z roku 2014, ale hudobný náklad týchto temných duší nie je žiaden mainstream ako napr. Dimmu Borgir. To by som krivdil, chalanom z kapely.
Prejdime ku technickej stránke. EP je rýchle, priamočiare. Je fajn ako mladá krv dokáže si udržať v krvi beštiálnosť. Miestami mi pripomína Marduk alebo 1349. Avšak ich jazda nie je iba tremolo utrhnuté z reťaze. Tak isto ako disharmonické prvky, nájdeme aj melodické postupnosti, hlavne gitary tvoria krásne zvukové harmónie. Bicie sú infernálne rýchle, ale vedia si držať aj stredné tempo a niekedy, na pomery temnoty prejsť až do pomalého tempa. Vokál, typický pre tento žáner. A predsa inakší. Je zrozumiteľný, avšak stále blasfémický. Celkovo Vás energia tohto zoskupenia rozdrví na prach. Nemôžem opomenúť, zvuk. Na pomery ep je zvuk výborný. Nič neprečnieva, gitary sekundujú vyvážene v kooperácií s bicími.
Tématicky je album orientovaný na žalmy. Nie je to vôbec prekvapujúce. Samotný názov Septuagint v gréčtine predstavuje kompletný biblický text gréckeho Starého Zákona. Je evidentné ako pristupuje kapela ku kresťanstvu ako takému. Ani to ma však neprekvapuje. Tento žáner bol vždy spojený s rebelanstvom a kritike kresťanstva. Nech teda ohne horia aj naďalej.
Čo ma však záverom, mrzí, je fakt že troška mi chýba pri počúvaní basová linka. Podľa dostupných údajov, toto ep mali nahrávať členovia iba čisto s gitarami. Neuberá to na sile albumu, avšak dojem s basou by bol silnejší. Nevadí, je to ep. Verím full length cd bude už nahrávané s prítomnosťou basy. Nech sa nebesia trasú. A cirkev, nech sa obáva, keď sa synovia temnôt spoja.

------------

Black metal in nowadays is so much as the poppy. A long time ago not a matter of the north. Black metal thrive in different countries around the world. However, some are more familiar than others. Some are better, some worse. I met with the "old school black metal" bands, which are worded as Venom, when started. I'm not saying that every black metal band grabbed my heart just because they play black metal. But what I'm not afraid to say, is the fact that in Greece in recent years of black metal doing more than well. I do not know if it's age. Or I have filed up with Nordic school. But the Greek scene I begin more and more palatable. How do I look, the Septuagint is one of those infernals clusters. But do not expect a fashionable black metal. It is indeed a ep of 2014 but the musical load these dark souls there is no such mainstream like Dimmu Borgir. I would not hurt, guys from the band.
Go to the technical side. EP is fast, straightforward. It's nice as a young blood is able to keep blood bestiality. At times it reminds me of Marduk or 1349. However, the ride is not just a tremolo plucked from the chains. As well as dissonant elements can also be found melodic sequences, especially guitars form a beautiful harmony sound. Infernale drums are fast but they can also hold a moderate pace and, sometimes, the situation of the darkness to pass slowly. Vocal, typical for this genre. Yet differently. It is understandable, but still blasphemous. Total energy to this group crushed to dust. I can not miss, sound. On ratios ep sound is excellent. Nothing protrude, guitars seconds exported in cooperation with the drums.
Thematically, the album focused on the Psalms. It is not at all surprising. The very name of the Greek Septuagint Bible is the complete text of the Greek Old Testament. It is evident how it approaches the band to Christianity as such. Nor does it surprise me though. This genre has always been associated with rebelliousness and critic of Christianity. Therefore let fires  still burning.
What struck me, however, the conclusion regret the fact that I lack a little when listening to bass line. According to available data, this ep were recorded with members of purely guitars. Detract from on the strength of the album, however, impressed with the bass would be stronger. Never mind, it's ep. I believe full length CD is already recorded with the presence of bass. Let the heavens tremble. A church, let fears when the sons of darkness combined.
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
SEPTUAGINT "Negative Void Trinity", Forever Plagued Records CD ´14, GRC


5/23:15/ 7                            kommer_av_himmelen


https://septuagint666.bandcamp.com/