[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
SEPTUAGINT/ AKROTHEISM "Spinhx - The Great Enigma of Time", Forever Plague Records Split CD ´15, GRC


3/36:18/ 9                              kommer_av_himmelen


https://www.facebook.com/Septuagint666
https://www.facebook.com/Akrotheism
Recenzovať split nahrávky nie je vždy jednoduché. Občas sa môže stať, že sa dostanem do situácie, kedy si sám neviem rady, ako ďalej. Môže to byť spôsobené kvalitou nahrávky. Alebo nie práve najoptimálnejšou kombináciou kapiel. Momentálne pozerám na elektronickú verziu splitka dvoch gréckych kapiel. Septuagint som nedávno recenzoval s ich ep „Negative Void Trinity.“ Akrotheism som nepoznal. Nakoľko ma Septuagint potešil, s napätím som stláčal tlačítko „play“. Po prvých tónoch prvej skladby „Syn Panti (The Great Enigma)“ ich kolegov Akrotheism, sa mi objavil široký úsmev na časti hlavy, zvanej tvár. Keby ste ma, milý čitatelia teraz videli. No, po pravde, zrejme by ste konštatovali že som na drogách.
Verím, že medzi kapelami vládnu priateľské zväzky. A táto kombinácia nevznikla len kvôli žiadosti vydavateľstva. Pretože toto z tohto dua mi plesá srdce. Skutočná hudobná slasť. To mi verte, keď sa podarí vytvoriť kvalitný split. Býva to často krát hodnotnejší hudobný zážitok ako full length album. A znova som v tranze. A mám zimomriavky. Akrotheism mi učaroval. Ich ortodoxný black metal sa plazivo mení z recitálov, cez pekelné výjazdy až po samotné rituálne evokovanie entít. No skutočne. Zožeňte si toto split. Sami sa presvedčíte. Striedanie rýchlych, stredných a až hypnotických pasáži pôsobí zlovestne a veľmi realisticky a hodnoverne. Chalani vsadili na atmosféru. Je silná ako plazivý dym oltárnych siení. Na druhej strane, technika a kvalita je skutočne kvalitná. Nestane sa, aby poslucháč počul niečo, čo tam nie je. Havraní spev, Aeona má ako bonusový level, echo. Tento prvok umocňuje dojem práve prebiehajúceho rituálu. Bicie sú pomalšie, inokedy rýchlejšie. Basa je „old school“, gitary miestami rozladeno-disharmonické. Ako celok však pôsobia prekvapivo harmonicky. Šepoty, nesväté vzývania, rituál tmy a noci. Nerútia sa ako utrhnutý vagón. Avšak drvia atmosférou a ritualizmom. Práve druhá skladba, „Tertium Dartum“ je krásna vzorka, kde sa tieto jednotlivé fragmenty spájajú. Ako by moje prsty ovládal sám osud. Sám vie, aký má so mnou zámer a myšlienky vkladali do hlavy zástupy démonov. Tancujúcich za zvuku rituálnych bubienkov a tiešacich sa zo svojich pozemských služobníkov.
Septuagint, so svojou skladbou zavŕšia tento kvalitný split disk. Nájdete aj tu všade prítomnu atmosféru temnoty. Ale, chalani sa s tým nepárajú. A ženú si to vo svojom infernálnom tempe. Zhruba do 7.minúty, kedy prichádza čas na rituálne ambientú pasáž sprevádzanú rituálnymi nástrojmi. Ale len na chvíľočku. Hneď a zaraz sa vracia v strednom tempe kázeň o tom ako ako nás Boh nemôže zotročiť a iba my sme pánmi svojej vôle a rozhodnutí. Dúfam že som to správne pochopil, nakoľko, žiaľ nemám k dispozícií texty. 
Toto split si u mňa zaslúži 9 bodov z 10. Ten jeden bodík si ušetrím, aby kapely mali motiváciu nezaspať na vavrínoch a aj naďalej tvoriť takúto skvelú muziku pre vyvolených. Musím im však gratulovať. Ako Septuagint, tak Akrotheism u mňa zabodovali a budem ich tvorbu a vývoj dôkladne sledovať aj naďalej.

-------------------------------------------------------------------

Reviews split recordings is not always easy. Sometimes it may happen that I get into a situation where you do not know myself advice on how to continue. This may be due to the quality of the recording. Or not exactly the most optimal combination of bands. Now I look at the electronic version splits two Greek bands. Septuagint I recently reviewed their EP "Negative Void Trinity." Akrotheism I did not know. Because the Septuagint comforted me, with voltage I pressed 'play' button. After the first tones of the first track "Son Panti (The Great Enigma)" Akrotheism their colleagues, he discovered a big smile on the head, called the face. If you had me, dear reader now seen. Well, in truth, you would probably have noted that I was on drugs. 
I believe that the between bands governmental friendly ties. And this combination arises not only because of the request of the publisher. Because of this duo that rejoices the heart. The real musical delight. Believe me, if we succeed in creating a quality split. Owner's often more valuable musical experience as a full length album. And again I was in a trance. And I got goosebumps. Akrotheism fascinated me. Their orthodox black metal is stealthily changing from recitals, through the hellish trips to the very ritual evoking entities. Really. Get a this split. You see for yourself. Substitution fast, medium and hypnotic passages operates sinister and very realistically and credibly. The band bet on the atmosphere. It is strong as creepy smoke altar of ritual chambers. In turn, the equipment, and the quality is really good quality. It shall not be the listener to hear what is not, what is not there. Raven singing, Aeon has as bonus rounds, echo. This element creates the impression of the ongoing ritual. Drums are slower and sometimes faster. Bass is "old school" guitar Venue ratty-dissonant. As a whole, however, they act with surprising harmony. Whispers, unholy invocation ritual of darkness and night. They don´t rush as plucked wagon. But ritualism and crushed atmosphere. It said the second track, "Tertium Dartum" is a beautiful sample where these different fragments come together. How could my fingers handled himself fate. Alone he knows what is to me the intention and thoughts put in the heads of the crowd of demons. Dancing to the sound of the drums and the ritual enjoying of their earthly servants.
Septuagint, with their track round out this high-quality split disk. You can also find here pervasive atmosphere of darkness. But, the guys with this does not pair. And run it in his infernal pace. Until about seven minutes, when the time comes for ritual ambiente passage, accompanied by ritual instruments. But only for a moment. Once a yet returns in mid-tempo sermon about how us how God can only enslave and we are masters of our will and decision. I hope I understand it, because unfortunately we do not have lyrics.  
This split you with me deserve 9 points out of 10. The one point have saved the band have an incentive to fall asleep on their laurels and continue to create such great music for the elect. But I have to congratulate them. As the Septuagint, so Akrotheism with me and I scored the creation and development continue to be closely monitored.